Irmina Staś (ur. 1986, mieszka i pracuje w Warszawie) W 2012 roku uzyskała dyplom magisterski na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leona Tarasewicza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie aktualnie pracuje jako asystentka w Pracowni Koncepcji Obrazu prof. Pawła Susida na Wydziale Sztuki Mediów.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015

Wyróżnienie Regulaminowe Jury w 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015

Wyróżnienie Redakcji „Art & Business" w 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015

Finał Strabag Artaward International 2013

Nagroda Artystyczna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w drugiej edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013

Wyróżnienie Honorowe Jury w 22. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje 2012 w Legnicy

 

Wystawy indywidualne:

Kształty i przedmioty Irmina Staś, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2018

Grzebanie Irmina Staś i Paweł Matyszewski, Le Guern, Warszawa, 2017

Dotyk, Galeria Wizytująca, Warszawa 2016

Przemiana materii Irmina Staś, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa, 2016

Orgamizmen Irmina Staś, Strabag Kunstforum - Artlounge im Strabag Haus, Wiedeń, Austria, 2014

Organizmy Irmina Staś malarstwo, Galeria Wizytująca, Warszawa, 2013

 

Wybrane wystawy zbiorowe:

Doświadczenie ciała prace z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2017

Co z tą abstrakcją?, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa, 2017

Po drugiej stronie (lustra), Regionalna Galeriia Sztuki w Igławie, Czechy, 2017

TU jesteśmy. Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała, CSW Toruń, 2017

Między systemami. Polskie współczesne malarstwo z kolekcji Krzysztofa Musiała, Francisco Hernandez Contemporary Art Centre, Velez--Malaga, Hiszpania, 2016

42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2015

Niesmak pozostał. Wystawa poplenerowa, Pracownia R5, Białystok, 2015

Potęga abstrakcji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Mińsku, Białoruś, 2015

Zapisy przemian, nasz wybór z kolekcji Krzysztofa Musiała, Płocka Galeria Sztuki, Płock, 2015

Mauerfall 25 Jahre. Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH, Essen, Niemcy, 2014 Wątpia, Galeria Monopol, Warszawa, 2014

Plener z Miłoszem, PKO Bank Polski Centrala, Warszawa, 2014

41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Galeria BIelska BWA, Bielsko-Biała, 2013

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2012, Legnica

Coming Out. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2012, Warszawa

Gdzie jest malarstwo? Pracownia Przestrzeni Malarskiej Tarasewicza i Susida, Galeria Atak, Warszawa, 2012

Obecność malarstwa, uczniowie Leona Tarasewicza, Galeria Spokojna, Warszawa, 2012

Artyści Sokratowi, z okazji benefisu Sokrata Janowicza, Krynki, 2011

Irmina Staś (b. 1986, lives in Warsaw). In 2012 she earned her MA under Professor Leon Tarasewicz at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where she is now Assistant to Professor Paweł Susid, Chair of the Concept of Painting, Faculty of Media Art.

 

Awards:

Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage for 2015

Honourable Mention of the Jury of the 42nd Painting Biennale Bielska Jesień 2015

Honourable Mention of the Editors of Art & Business at the 42nd Painting Biennale Bielska Jesień 2015

Finalist of the Strabag Artaward International 2013

Art Award of the Poznań University of Arts' second edition of the competition New Image / New Look 2013

Honourable Mention of the Jury of the 22nd National Review of Young Painting Promocje 2012 in Legnica

 

Individual exhibitions:

Shapes & subjects Irmina Staś, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2018

Digging In Irmina Staś i Paweł Matyszewski, Le Guern, Warsaw, 2017

Touch, Galeria Wizytująca, Warsaw, 2016

Metabolism Irmina Staś, Zachęta Project Room, Warsaw, 2016

Orgamizmen Irmina Staś, Strabag Kunstforum Artlounge im Strabag Haus, Vienna, Austria, 2014

Organisms Irmina Staś Painting, Galeria Wizytująca, Warsaw, 2013

 

Selected group exhibitions:

Body Experience Works from the Collection of Galeria Bielska BWA, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2017

What About This Abstraction?, Stefan Gierowski Foundation, Warsaw, 2017

Through the Looking Glass, Regional Art Gallery in Jihlava, Czech Republic, 2017

HERE we are. Selected works of post-1945 Polish art from the collection of Krzysztof Musiał, CSW Toruń, 2017

Entre Sistemas. Pintura polaca contemporánea en la colección de Krzysztof Musiał, Francisco Hernandez Contemporary Art Centre, Velez--Malaga, Spain, 2016

42nd Painting Biennale Bielska Jesień 2015 under the patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2015

Disgust Remained. Works From Open-Air Painting Session, R5 Studio, Białystok, 2015

Power of Abstraction, Museum of Modern Art, Minsk, Belarus, 2015

Records of Changes, Our Selection from the Collection of Krzysztof Musiał, Płocka Galeria Sztuki, Płock, 2015

Mauerfall 25 Jahre. Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH, Essen, Germany, 2014

Wątpia, Galeria Monopol, Warsaw, 2014

Open Air With Miłosz, PKO Bank Polski Head Office, Warsaw, 2014

41st Painting Biennale Bielska Jesień 2013 under the patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2013

National Review of Young Painting Promocje 2012, Legnica

Coming Out. Academy of Fine Arts in Warsaw Graduation Exhibition 2012, Warsaw

Where is Painting? Tarasewicz and Susid's Painting Space Studio, Galeria Atak, Warsaw, 2012

The Presence of Painting, Leon Tarasewicz's Students, Galeria Spokojna, Warsaw, 2012

Artists to Sokrat, Jubilee of Sokrat Janowicz, Krynki, 2011

Galeria Le Guern
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
tel. (+48 22) 690 69 69
fax (+48 22) 690 69 70
[email protected]
www.leguern.pl

[email protected]

Galeria Le Guern
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
tel. (+48 22) 690 69 69
fax (+48 22) 690 69 70
[email protected]
www.leguern.pl

[email protected]